?

Log in

No account? Create an account

Папярэдні запіс | Наступны запіс

Originally posted by adarcha at Валярына Кустава: «Я не магу доўга быць нешчаслівай ...»


Сёння адбыўся незвычайны #девиЖЖник, госцем на якім была вядомая беларуская паэтка, аўтар вялікай колькасці кніг, якія перакладзены на многія замежныя мовы - Валярына Кустава.

Размова пачалася не зусім звычайна, таму што гаварыць мы сталі не пра літаратуру, а пра ... космас. Пра той самы космас, які вершыць лёсы і злучае сэрцы. Хтосцi кліча яго лёсам, хтосцi выпадковасцю, хтосьці рокам ...
А Валярына падзялілася сваімі парадамі аб тым, як прымусіць гэты самы космас "працаваць" на сябе.

Кажуць, што не варта пытаць саветаў у людзей, якія самі ў жыцці няшчасныя, таму што навучыць яны могуць толькі таму, як стаць такімі ж нешчаслівымі. Дык вось: можаце смела выкарыстоўваць парады Валярыны - гэта чалавечак, які напоўнены шчасцем, радасцю, пазітывам. І не проста напоўнены, але і ахвотна дзеліцца гэтымі дарамі неба з другiмi.Такім чынам, што ж трэба рабіць, каб стаць шчаслівым?

[Чытаць далей]Перш за ўсё, зазірнуць ўнутр сябе. Космас - гэта ўсё ўнутры і знутры! Трэба навучыцца быць шчаслівым з самім сабой. Не чакаць, што шчасце з'явіцца з чалавекам (падзеяй, момантам). Важна пазбавіцца ад усяго лішняга, што б гэта ні было - праца, рэчы, людзі ... Трохі дзіўна гучыць, праўда? Але, на жаль, часта побач з намі ёсць людзі, якія цягнуць уніз. А з такім грузам нельга стаць шчаслівым ...

Але на дамове з уласным розумам пытанне не сканчаецца, таму што нават цяпер, калі вы сталі самадастатковымi і шчаслівымi, важна ўтрымаць гэты стан і не страціць сябе, напрыклад, у чалавеку, які з вамі побач. Акрамя таго, памятайце, што нават знайшоўшы сваё месца ў жыцці нельга апускаць рукі, таму што гэта месца трэба ўтрымаць! Бо навокал столькі людзей, якім гэта апынецца не даспадобы ...

Адпачывайце! Навучыцеся адпачываць нават тады, калі вы занятыя нейкім чарговым праектам, які, здаецца важным. Таму што без адпачынку ўсе скрытыя рэзервы арганізма рана ці позна скончацца, а аднаўленне сіл запатрабуе большага часу.
І не проста адпачывайце, а запісвайце ў памяць усе «кайфовые моманты», якія вы зможаце ў самы цяжкі момант дастаць, як з палічкі, і атрымаць асалоду ад іх, каб не згубіцца ў цяжкасцях будняў.

Вы чулі пра такое паняцце, як «функцыянальнасць дружбы»? Даволі дзіўна гучыць. Не падумайце нічога дрэннага. Сутнасць у тым, каб адводзіць зносінам з прыяцелямі роўна столькі часу, колькі не пашкодзіць вашаму асабістаму жыццю. З кім-то можна пагаварыць аб модзе, з кім-то аб падарожжах, з кім-то аб касметыцы або машынах - гэта выдатна, што ўсе людзі розныя. Размаўляючы на ​​адной мове, маючы агульныя інтарэсы, мы не ўзвальваем на знаёмых груз уласных праблем, і не прымаем такой груз да сябе. Пры гэтым абавязкова ў жыцці павінны быць людзі, з якімі, нават сустрэўшыся праз некалькі месяцаў, можна працягнуць мінулую размову.

Усё, што вы робіце - павінна прыносіць эфект, не важна, матэрыяльны або эмацыйны. Грошы - гэта істотная частка сучаснага свету. І яны важны. Але не грошы дзеля грошай, а грошы - як сродак дасягнення жаданага жыцця ...

Вось такая цікавая тэорыя - але чаму б не паспрабаваць яе?


І вядома, не магу не сказаць некалькі слоў пра саму Валярыну.

[Далей]Гэта таленавіты, абаяльны, энергічны чалавечак, які адкрывае сабе свет, а свету сябе. Першая публікацыя паэткі адбылася ў шэсць гадоў (!), А ў 12 - выйшла першая кніга. Валярына расла ў двухмоўнай сям'і, таму выдатна валодае і рускай, і беларускай мовай, але размаўляе і піша па-беларуску.І так у яе з вуснаў прыемна і меладычна гучыць беларуская гаворка, што, здаецца, і сам бы падпяваў гаварыу на гэтай мове ... А калі яна пачынае чытаць вершы, то змяняецца ў голасе, міміцы ... як быццам пераносіцца туды, у глыб іншага свету, ўнутранага, схаванага ад выпадковых захожых - так пранікнавенна і кранальна гучыць кожная фраза, кожнае слова ...

* * *
Здранцьвеюць вусны -
буду вачыма гаварыць.
Выкажу Вочы -
буду рукамі глядзець.
Прагледжу рукі -
буду сэрцам вітацца.
Разьвітаю сэрца -
буду душою біцца.
Разаб'ю душу - буду ...
Проста буду.


Любімая бабуля Валярыны жыла ў ляснічоўке і з дзяцінства прывучала ўнучку да міласэрнасці, размов з жывёламі і раслінамі, уменню чэрпаць энергію ў прыроды і атрымліваць асалоду ад яе. Што ж тычыцца мамы, якую Валярына шчыра лічыць самым лепшым у свеце выхавальнікам, то яна стварыла сваю ўласную тэорыю, паводле якой дзіцяці трэба цвёрда папярэджваць аб небяспецы, няхай гэта будзе кіпень або электрычны ток, а астатняму дзіця навучыцца сам. Галоўнае не лаяць яго за правіны, а тлумачыць, чаму ўсё адбываецца менавіта так. І, магчыма, тады вырасце вось такое пазітыўнае дзіця, напоўненае дабрынёй і шчырасцю.

Адзін важны для сябе ўрок я вынесла з гэтай сустрэчы (спадзяюся, не апошняй). Паспрабую прымяніць яго ў жыцці. Дзякуй Валярыне за яе пазітыў, лагодную беларускую гаворку і душэўныя вершы!!!


[ПЕРЕВОД НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ]Валярына Кустава: «Я не могу долго быть несчастливой…»

Сегодня состоялся потрясающий девиЖЖник, гостем на котором была известная белорусская поэтесса, автор большого количества книг, которые переведены на многие иностранные языки – Валярына Кустава.

Разговор начался не совсем обычно, потому что говорить мы стали не о литературе, а о… космосе. О том самом космосе, который вершит судьбы и соединяет сердца. Кто-то зовет его провидением, кто-то случайностью, кто-то роком… А Валярына поделилась своими советами о том, как заставить этот самый космос «работать» на себя.

Говорят, что не следует спрашивать советов у людей, которые сами в жизни несчастны, поскольку научить они могут только тому, как стать такими же несчастливыми. Так вот: можете смело использовать советы Валярыны – это человечек, который наполнен счастьем, радостью, позитивом. И не просто наполнен, но и охотно делится этими дарами неба с окружающими.

Итак, что же нужно делать, чтобы стать счастливым.

Прежде всего, заглянуть внутрь себя. Космос – это все внутри и изнутри! Нужно научиться быть счастливым с самим собой. Не ждать, что счастье появится с человеком (событием, моментом). Важно избавиться от всего лишнего, что бы это ни было – работа, вещи, люди… Немного странно звучит, не правда ли? Но, увы, часто рядом с нами есть люди, которые тянут вниз. А с таким грузом нельзя стать счастливым…

Но на договоре с собственным разумом вопрос не заканчивается, потому что даже теперь, когда вы стали самодостаточны и счастливы, важно удержать это состояние и не потерять себя, например, в человеке, который с вами рядом. Кроме того, помните, что даже найдя свое место в жизни нельзя опускать руки, потому что это место нужно удержать! Ведь вокруг столько людей, которым это окажется не по нраву…

Отдыхайте! Научитесь отдыхать даже тогда, когда вы заняты каким-то очередным проектом, который, кажется важным. Потому что без отдыха все скрытые резервы организма рано или поздно закончатся, а восстановление сил потребует большего времени.
И не просто отдыхайте, а записывайте в память все «кайфовые моменты», которые вы сможете в самый трудный момент достать, как с полочки, и насладиться ими, чтобы не потеряться в трудностях будней.

Вы слышали о таком понятии, как «функциональность дружбы»? Довольно странно звучит, не так ли? Не подумайте ничего плохого. Суть в том, чтобы отводить общению с приятелями ровно столько времени, сколько не повредит вашей личной жизни. С кем-то можно поговорить о моде, с кем-то о путешествиях, с кем-то о косметике или машинах – это здорово, что все люди разные. Общаясь на одном языке, имея общие интересы, мы не взваливаем на знакомых груз собственных проблем, и не принимаем такой груз на себя. При этом обязательно в жизни должны быть люди, с которыми, даже встретившись спустя несколько месяцев, можно продолжить прошлый разговор.

Все, что вы делаете – должно приносить эффект, не важно, материальный или эмоциональный. Деньги – это существенная часть современного мира. И они важны. Но не деньги ради денег, а деньги – как средство достижения желаемой жизни…

Вот такая интересная теория – но почему бы не попробовать ее?

И конечно, не могу не сказать несколько слов о самой Валярыне. Это талантливый, обаятельный, энергичный человек, открывающий себе мир, а миру себя. Первая публикация поэтессы состоялась в шесть лет (!), а в 12 – вышла первая книга. Валярына росла в двуязычной семье, поэтому прекрасно владеет и русским, и белорусским языком, но разговаривает и пишет на белорусском. И так у нее из уст приятно и мелодично звучит белорусская речь, что, кажется, и сам бы подпевал говорил на этом языке… А когда она начинает читать стихи, то меняется в голосе, мимике… как будто переносится туда, в глубь другого мира, внутреннего, скрытого от случайных захожих – так проникновенно и трогательно звучит каждая фраза, каждое слово…
* * *
Здранцьвеюць вусны —
буду вачыма гаварыць.
Выкажу вочы —
буду рукамі глядзець.
Прагледжу рукі —
буду сэрцам вітацца.
Разьвітаю сэрца —
буду душою біцца.
Разаб'ю душу —
буду... Проста буду.

Любимая бабушка Валярыны жила в лесничестве и с детства приучала внучку к милосердию, разговорам с животными и растениями, умению черпать энергию у природы и наслаждаться ею.
Что же касается мамы, которую Валярына искренне считает самым лучшим в мире воспитателем, то она создала свою собственную теорию, согласно которой ребенка надо твердо предупреждать об опасности, будь то кипяток или электрический ток, а остальному ребенок научится сам. Главное не ругать его за проступки, а объяснять, почему все происходит именно так. И, возможно, тогда вырастет вот такое позитивное чадо, наполненное добротой и искренностью.

Один важный для себя урок я вынесла из этой встречи (надеюсь, не последней). Постараюсь применить его в жизни. Спасибо Валярыне за ее позитив, великолепную белорусскую речь и душевные стихи.

Profile

2012
valjaryna
Валярынка

Latest Month

Кст 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Распрацавана LiveJournal.com